tel [javascript protected email address]
empty
home   /   programma  /   themas

Onze thema’s


Voor de komende zittingstermijn van de gemeenteraad hebben wij voor onszelf de belangrijkste thema’s op een rij gezet. Wij zien als belangrijkste thema’s: Jeugd en Toekomst, Samen Leven, Ruimtelijk Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Blijvend in Beweging, Economische Toekomst en Financiële Focus. 
 

Jeugd en Toekomst

Leefbaar Dronten zet in op preventie in doorlopende lijn van consultatiebureau tot aan het van school gaan. Preventieve activiteiten dichtbij het kind en de ouders. Met daarbij speciale aandacht voor de eerste 1000 dagen als ultieme vorm van preventie. Hier wordt de basis gelegd voor de toekomst.

Passend onderwijs is wat Leefbaar Dronten betreft ook echt passend. Passend bij wat het kind kan en wat het nodig heeft, kijkend naar talent en mogelijkheden.

Door de corona pandemie hebben veel kinderen ontwikkelingsachterstanden opgelopen. De gemeente gaat hierin ondersteunen en faciliteren.

Samen Leven

Er zit veel kracht in de Dronter samenleving. Deze moet over de volle breedte benut worden en behouden. Waar het kan lost de samenleving het zelf op, waar het nodig is kan de gemeente ondersteunen. In de wijk moeten voorzieningen dichtbij worden gerealiseerd. Centraal staat het ontmoeten, samen leven en samen doen, van jong tot oud, uitgaande van wat mogelijk is.

Mensen actief informeren over de bestaande mogelijkheden, zoals bijv. de regiotaxi en mogelijkheden voor ondersteunen van mantelzorgers. Dit hanteren wij als uitgangspunt bij het inrichten van de bebouwde omgeving en daarbij betrekken we bestaande netwerken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan denken. Dat geborgd wordt dat iedereen zijn inbreng kan leveren en dat deelnemers hun inbreng kunnen herkennen en dat deze inbreng objectief en neutraal wordt meegenomen in de uitkomsten.
 

Ruimtelijk Wonen

Er is een toenemende behoefte aan woonruimte in Dronten, zowel van onze eigen inwoners als daarbuiten. Bij zowel oudbouw als nieuwbouw wordt ingezet op levensloopbestendige woningen. Met ruimte voor de combinatie van wonen en hybride werken.

Leefbaar Dronten zet in op bouwen met variatie in woonwensen. Maatwerk voor gezinnen, senioren, mensen met of zonder beperking, 1- en 2-persoonshuishoudens, families (bijvoorbeeld familiehuis of kangoeroewoning). Wij willen kijken naar mogelijkheden dat meerdere generaties samen kunnen leven. Bijvoorbeeld door dubbele bewoning (studenten en ouderen) mogelijk te maken zodat men in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Met aandacht voor variatie in de wijk.

Leefbaar Dronten biedt ruimte voor andere vormen van wonen. Altijd met behoud van het landelijke karakter van Dronten. Denk aan niet traditioneel; zoals tiny houses, bouwen op water, stenen voor stenen of semi-permanent of flexwonen. Maar ook aan vrijvallende erven in het buitengebied. In de nieuwbouw maken we ook ruimte voor meer tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, specifieke doelgroepen en tijdelijke inwoners.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Altijd moet de koppeling worden gemaakt tussen bebouwde ruimte en de inrichting van de openbare ruimte. In de wijken willen we aandacht houden voor biodiversiteit en een groene uitstraling. Kijken naar integreren van natuurlijke materialen in de bouw, bijv. groene muren en daken.
Maar ook het koppelen van openbaar groen met particuliere tuinen. We willen Operatie Steenbreek stimuleren, meer groen, minder stenen. Kijken naar mogelijkheden vanuit de gemeente om onze inwoners te adviseren hoe biodiversiteit in eigen tuin te realiseren. Wij denken aan een combinatie met het huidige Energieloket.

Blijvend in Beweging

Onze samenleving is volop in beweging, dit vraagt fysiek en mentaal iets van ons allemaal. Een goede gezondheid is daar een stevige basis voor. Bewegen niet alleen in groepsverband, maar ook samen helpt daarbij. In familieverband, jong en oud, alleen of samen, dicht bij huis of thuis.

In de wijk ziet Leefbaar Dronten mogelijkheden beweging toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen te maken. Bijvoorbeeld door het combineren van een speelplek voor jonge kinderen met fitness apparaten daaromheen.
Meer ideeën zijn natuurlijk altijd welkom, deel ze vooral met ons!

Op de fiets naar de winkel en het strand willen wij promoten. Daarom willen wij meer elektrische oplaadpunten voor fietsen.

 Zwembaden in de dorpen moeten blijven bestaan! Leefbaar Dronten wil dat alle kinderen in het jaar dat zij 6 worden een voucher cadeau krijgen voor de eerste 10 zwemlessen in het zwembad in hun eigen dorp. Goed voor de gezondheid, maar ook belangrijk voor de veiligheid. Dronten is een waterrijke gemeente. Tegelijk wordt de levendigheid van de dorpen hiermee vergroot.
Na de 1e gratis lessen kunnen minima de toegankelijkheidsbijdrage gebruiken voor vervolglessen voor het diploma A.

Economische Toekomst

Leefbaar Dronten wil meer ruimte voor kleinschalige bedrijven die bij voorkeur gericht zijn op duurzaamheid en ziet ruimte voor toekomstgerichte, innovatieve agrofood mogelijkheden.
Als gemeente willen meedenken in ontwikkelen, investeren in innovaties en open staan voor ontwikkelingsinitiatieven, toekomstgericht.

In het kader van Geef het door en Traditie met Toekomst zien wij mogelijkheden in het toestaan van dubbele bewoning van erven, zodat het ‘erfgoed’ warm kan worden overgedragen. Daarbij aandacht voor bestaande zorgen inzake de wet- en regelgeving omtrent diversiteit en milieu.

Wat Leefbaar Dronten betreft geen grootschalige energieprojecten meer en geen landbouwgronden meer gebruiken voor zonnepanelen of windmolenparken. Voor duurzame energie willen wij inzetten op kansrijke innovatieve initiatieven.

Dronten ligt centraal in het land, waarmee het aantrekkelijk is voor freelancers zoals adviesbureaus, consultants en creatieve beroepen, om zich hier te vestigen. Leefbaar Dronten wil dit nog aantrekkelijker maken door het faciliteren van de combinatie wonen en werken. Daarnaast willen wij ons hard maken voor het behouden en versterken van de huidige infrastructuur.

Leefbaar Dronten ziet toekomstperspectief in een variatie van bedrijven.
We zien voldoende ruimte op de bestaande industrieterreinen voor nieuwe bedrijven om zicht te vestigen of bestaande bedrijven om uit te breiden of om te buigen. Leefbaar Dronten wil mogelijkheden van erfpacht op bestaande industrieterreinen of gemeentelijke garantstelling laten onderzoeken. Met als doel jonge ondernemers en kleine (ambachtelijke) bedrijven aan te trekken.

Wanneer nieuwe bedrijven of bestaande bedrijven willen uitbreiden of opschalen en hiervoor afhankelijk zijn van arbeidsmigranten, moeten zij vooraf aantonen hoe de huisvesting van deze medewerkers geregeld is (anders krijgen zij geen vergunning).

Financiële Focus

Wij als Leefbaar Dronten maken keuzes op basis van de toekomstbestendigheid van onze samenleving en onze gemeente. Dit vereist scherpe keuzes en deze goed kunnen motiveren. Hierbij kijken we vooral naar maatschappelijke doelen, welke op termijn wellicht ook nog kostenbesparend werken. De zogenaamde preventieve pegels.